Škodni centri:

Prijava škode

Ko nastopi škodni primer (škoda na vozilu, nezgoda, smrt zavarovane osebe, škoda na premoženju, …):

  • kot zavarovalec oz. zavarovanec o tem takoj obvestite zavarovalnico,
  • od nastanka škode pa do sprejema navodil s strani zavarovalnice o postopku reševanja škode, ste dolžni ukrepati kot dober gospodar. To pomeni, da takoj pristopite k preprečevanju nastajanja še večje škode, o sami škodi pa ohranite dokaze – poškodovane predmete, fotografije ipd;
  • kot zavarovanec oz. zavarovalec ste dolžni zavarovalnici posredovati vse zahtevane podatke ter dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega ter višine škode (zapisniki, računi, dobavnice, fotografije ipd.). V primeru nezgod, kjer so nastale telesne poškodbe je potrebno predložiti vso zdravstveno dokumentacijo o poteku zdravljenja oz. ugotavljanja invalidnosti.
  • V primeru požara, eksplozije, vloma, ropa, tatvine ali naklepa oz. poskusa teh dejanj in uveljavljanja škod iz avtomobilskega kaska zaradi udarca neznanega motornega vozila o tem nemudoma obvestite policijo.

Kako ravnati v primeru prometne nesreče?

V čim krajšem času zavarujte kraj ter pomagajte morebitnim poškodovanim v prometni nesreči.

Po prometni nesreči mora udelečenec prometne nesreče:
1. ustaviti vozilo,
2. zavarovati in označiti kraj nesreče,
3. pri prometni nesreči I. kategorije (nastala samo materialna škoda) vozilo čimprej odstraniti iz vozišča,
4. pomagati poškodovancem,
5. po možnosti fotografirati položaj vozil ob nastanku nesreče,
6. obvestiti policijo na telefonsko številko 113, razen pri prometni nesreči I. kategorije,
7. soudeleženim ali poškodovanim v prometni nesreči posredovati ime, prriimek, naslov, podatke iz vozniškega dovoljenja in prometnega dovoljenja ter podatke o obveznem zavarovanje
8. izpolniti Evropsko poročilo o prometni nesreči , v katerem mora biti ustrezno označen potek prometne nesreče,
9. osebi, ki ji je povzročena škoda, pa je ni na kraju nesreče, posredovati osebne podatke,
10. obvestiti policijo na telefonsko številko 113 v vseh primerih , ko se udeleženci ne strinjajo glede odgovornosti za nastanek promenne nesreče

Za uveljevitev škodnega dogodka iz naslova avtomobilskega kaska mora voznik zavarovanega vozila:
1. v vseh primerih takoj storiti vse, kar je v njegovi moči, da bi preprečil nadaljne nastajanje škode, upoštevajoč navodila zavarovalnice,
2. obvestiti policijo o vseh škodnih primerih, zlasti pa naslednjih:
- tatvina vozila
- poškodovanje vozila zaradi prometne nesreče
- poškodovanje vozila zaradi požara,
- poškodovanje parkiranega vozila, ki je nastalo z dotikom neznanega motornega vozila (škoda na parkirnem prostoru)
- poškodovanje vozila zaradi objestnega dejanja tretjih oseb,
- poškodovanje vozila zaradi naleta divjadi ali domače živali.

Kdaj je nujno poklicati policijo (na številko 113)?
- Če je v prometni nesreči nastala večja meterialna škoda ali če pride do telesnih poškodb.
- Če kateri od udeležencev prometne nesreče noče dati podatkov o vozilu in vozniku.
- Če se z voznikom soudeleženeda vozila ne morete sporazumeti o krivdi za nastalo nesrečo.
- Če soudeleženec pobegne s kraja nesreče.
- Če sumite , da je voznik soudeleženega vozila pod vplivom alkohola ali mamil
- Če sumite, da je prometna nesreča povzročena namerno.
- Če ne de do direktnega trčenja med vozili (izogibanje oziroma brez dotila z udeleženimi vozili).
- Če udeleženec noče izpolniti in podpisati Evropskega poročila o prometni nesreči oz. če tega poročila nimate.
- Če je v prometni nesreči udeleženo vozilo tuje registracije.
- Če gre za primere opisane zgoraj, v 2. točki poglavja »Uveljavljanje šodnega dogodka iz naslova avtomobilskega kaska«.

Vsak škodni primer v najkrajšem možnem času prijavite v najbližji škodni center GENERALI D. D.